Odszkodowanie- etap sądowy prowadzonej sprawy

stłuczka

Etap sądowy:

  1. sporządzenie i wysłanie pozwu – po sporządzeniu pozwu przez Kancelarię zachodzi konieczność wniesienia opłaty: poszkodowany wnosi opłatę od pozwu w wysokości 5% od dochodzonej kwoty oraz 17zł tytułem opłaty od udzielonego pełnomocnictwa; sąd zawiadamia ubezpieczyciela o wpłynięciu pozwu i wyznacza rozprawę;
  2. powołanie biegłego sądowego – sąd zleca przygotowanie opinii przez biegłego sądowego na okoliczność kosztów ewentualnej naprawy pojazdu; biegły ocenia rzeczywistą kwotę przysługującego odszkodowania; na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego pobierana jest zaliczka (jest ona wliczana do kosztów procesu i jest zwracana stronie wygrywającą przez stronę przegrywającą; wysokość zaliczki wynosi od 200 do 1000 zł, a jej dokładna wysokość zależy od uznania sądu)
  3. rozprawa – zazwyczaj przeprowadzana jest jedna rozprawa, na której stawiają się wezwani wcześniej świadkowie oraz przeprowadzone są inne, zawnioskowane dowody, w tym dowód z opinii biegłego sądowego;
  4. wyrok – w wyroku sąd określa wysokość zasądzonego odszkodowania oraz uzasadnia, co wpłynęło na jego decyzję; sąd zasądza także zwrot kosztów procesu od strony przegranej.

 

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie tego typu sprawy jest ustalana indywidualnie, jednakże w większości spraw wynosi: wynagrodzenie radcy prawnego według obowiązującego rozporządzenia w tym zakresie + 10-15% dochodzonego odszkodowania.

Dodaj komentarz